Spørsmål og svar

Finner du ikke svar på det du lurer på, kan du sende en e-post til bussveien@rogfk.no

Når er Bussveien ferdig?

Første byggetrinn, mellom Stavanger og Sandnes, vil åpne i 2023. De ulike delene av Bussveien blir tatt i bruk så fort de er ferdig bygget. Når strekningen mellom Sandnes og Stavanger åpner skal nye, behagelige og moderne busser på 18 og 24 meter bli tatt i bruk. Bussveien skal få et eget design og vil skille seg ut fra andre bussruter. 

Hvor skal Bussveien gå?

Her finner du et kart som viser hva som er ferdig, under planlegging og hva som bygges nå. Nederst kan du bruke tidslinjen og se hvordan Bussveien vil bli bygget de neste årene.

Hvorfor kommer jeg fortere fram dit jeg skal når det er større avstand mellom busstoppene?

Med færre busstopp blir reisetiden kortere. Du kommer fortere fram dit du skal, selv om det tar noen minutter å gå til nærmeste busstopp.

Hvorfor går Bussveien så nær jernbanelinjen?

Bussveien bygges der det bor og jobber flest mennesker. Tog (lange reiser) og buss (korte reiser) utfyller hverandre. Passasjerene kan bytte fra tog til buss og omvendt på noen steder.

Hvorfor trenger vi Bussveien?

Nord-Jærens befolkning vil fortsette å vokse. I 2015 var det ca. 242.000 innbyggere på Nord-Jæren. I 2040 er innbyggertallet ventet å øke til 300.000. Uten endring i reisevaner, vil køene og miljøproblemene i og rundt byene øke hvert år. Bussveien er ett stort prosjekt som er med på å gi Nord-Jæren renere luft og nullvekst i personbiltrafikken. Når flere velger å ta bussen, sykle eller gå blir det kortere bilkø for de som må kjøre.

Er det bare Bussveien som får nye fine busser og mange avganger? Hva med de andre bussrutene?

Også øvrige bussruter vil bli bedre for passasjerene før og etter 2023. Kolumbus økte rutetilbudet sitt sommeren 2016, og fikk nye busser.

Hvorfor går ikke Bussveien mellom Tananger og Sola?

Her er det ikke nok passasjerer til at det kan bygges bussvei på denne strekningen. Men bussveilinje C, som skal gå fra Ruten i Sandnes til Forus og så til Sola flyplass, er under planlegging. Denne linjen vil ha mange av kvalitetene til Bussveien, som at bussen kan kjøre uhindret av annen trafikk.

Hva med sykkel og gange?

Bussveien er også et stort sykkel og gange prosjekt. Det bygges egen sykkelvei og eget felt for gående langs hele Bussveien.

Spørsmål og svar angående kostnader i Bussveien 1. kvartal 2018

Bussveien har i handlingsprogrammet for Bymiljøpakken en kostnadsramme på 11,3 milliarder kroner (2018). I forbindelse med en gjennomgang av kostnader for alle strekninger i Bussveien har prislappen økt til 14,1 milliarder kroner (2018). Styringsgruppen møtes 08. mars for å ta stilling til saken og diskutere hvordan prosjektet fortsatt kan gjennomføres innenfor de opprinnelige rammene på en god måte. Mer svar på sentrale spørsmål rundt dette finner du nedover på siden. 

Hvorfor blir bussveien dyrere enn først antatt?

Byggingen av bussveien er et komplekst prosjekt som aldri før er utført i Norge. Som i alle planprosesser er det først ved nærmere undersøkelser det blir mulig å få fullstendig oversikt over grunnforhold, behov for grunnerverv, endring av kryss, vannledning i bakken og så videre.

Samtidig er det verdt å nevne at en tredel av prosjektene i Bussveien etter siste anslag blir billigere enn først anslått.

Er det spesielle prosjekt som blir dyrere?

Jåttåvågen og Ruten-Vatnekrossen avviker mest fra tidligere estimater/overslag. En tredel av prosjektene i Bussveien blir etter siste anslag også billigere enn først antatt, men totalprisen øker, dersom vi ikke foretar grep. Rogaland fylkeskommune, Statens vegvesen og Kolumbus foreslår at det startes et arbeid som gjør at Bussveien ikke blir dyrere enn det som ligger i rammen for Bymiljøpakken.

Hva skjer nå?

Det er styringsgruppen som avgjør videre arbeid i bussveien utfra forutsetningene som nå foreligger, og prinsippene for porteføljestyring i Bymiljøpakken.

Når ble det klart at Bussveien blir dyrere enn først antatt?

Vi har sett og varslet om at løpemeterprisene vi først tok utgangspunkt i ikke stemte. Det var nok først da vi fikk anslagssummen på Jåttåvågen nå etter nyttår at vi innså at Bussveien kan bli veldig mye dyrere. 

Har styringsgruppen for Bymiljøpakken visst om økte kostnader?

Styringsgruppen har vært kontinuerlig informert om arbeidet i Bussveien, og også fått dokumenter om kostnader i prosjektet. Etter kostnadsanslag på Jåttåvågen i januar kom det fram at bussveien kan bli dyrere enn det som er varslet tidligere. Prosjektet informerer derfor styringsgruppen om kostnadsutviklingen på møtet 8. mars 2018.

Hvorfor er det så vanskelig å planlegge kostnadene?

Bussveien består av 22 strekninger over til sammen 50 kilometer. Det har vært, og kommer fremdeles til å være usikre summer på hver strekning. Jo lenger vi kommer i planleggingen, jo sikrere blir summene vi legger fram på hver strekning, og dermed også på hvor mye hele prosjektet kommer til å koste.

Nødvendig å bygge ut Madlaveien?

Ja, og dette er av hensyn til bilistene. Det ble utført en trafikal studie (årsskiftet 2015/2016) av situasjonen i Kannik med tanke på at bussen skal gjennom der. Studien viste tydelig at det beste for trafikkflyten i sin helhet og bilistene er et parallellført system som går forbi motorveikrysset. For å skape minst forsinkelser for bilen har studier pekt på at den beste løsningen er et nytt kryss mellom Tjensvollskrysset og Holbergs gate.

Konverteringsvedtaket, altså at Bussveien blir bygget slik at den kan enklere kan bygges om til bybane senere. Hvorfor ikke bygge bybane, så lenge Bussveien ser ut til å bli like dyr?

På generelt grunnlag er bybane dyrere å bygge enn bussvei. Grove anslag tyder på 50-70% dyrere per kilometer. Dette støttes av sammenlignbare tall fra Oslo og Bergen.

Å bygge bane krever rydding av infrastruktur i bakken og har vesentlige kostnader knyttet til skinnegang og el-infrastruktur. Utenom dette er kravene til systemene omtrent like.

Hvem er med i styringsgruppen for Bymiljøpakken?

Vegdirektøren i Statens vegvesen leder gruppen. De andre medlemmene er fylkesordfører i Rogaland fylkeskommune, ordførerne i de fire kommunene og direktør i Jernbanedirektoratet. Fylkesmannen i Rogaland er med som observatør. Les mer om organiseringen her: http://bypakken.no/?_id=78741

Ekstrakostnader konvertering?

Regjeringen og Stortinget har vedtatt at strekningen Stavanger – Vatnekrossen skal bygges slik at den kan konverteres til Bybane. Kapasiteten på Bussveien er så høy at det i all overskuelig framtid nok ikke er behov for å konvertere av kapasitetshensyn. Kostnadene til konvertering på strekningen Stavanger-Vatnekrossen er anslått til 500 millioner kroner (2016) i KS2-rapporten (kvalitetssikring). Konverteringskravet er en premiss for prosjektet.

Er Bussveien dimensjonert og kostnadsberegnet som et bybaneprosjekt?

Planlegges, dimensjoneres og kostnadsberegnes som et bussveiprosjekt. Og her kommer vanskelighetene inn fordi det finnes ingen andre sammenlignbare prosjekt å høste erfaringer av eller sammenligne seg meg. På strekningen Stavanger – Forus – Sandnes – Sandens Øst tilpasses dette til konverteringsvedtaket.

Hva kan gjøres på kostnadssiden?

Ut fra et kostnadsperspektiv kan det finnes et handlingsrom for kostnadsreduksjon eksempelvis innenfor disse områdene:

· Holdeplass-standard

· Andel av bussveistrekninger som kjøres i blandet trafikk (dersom dette ikke går ut over regulariteten)

· Tilrettelegging for gang/sykkel

· Tilrettelegging for biltrafikk

· Bussvei-lett løsning på deler av strekningene

Forholdene må imidlertid vurderes opp mot kravene til et BRT-system slik at totalproduktet Bussveien ikke svekkes.

 

Del dette innholdet på: