• Forside
  • Aktuelt
  • Hva tenker en stor eiendomsutvikler om Bussveien og bomringene?

Hva tenker en stor eiendomsutvikler om Bussveien og bomringene?

Hva tenker en stor eiendomsutvikler om Bussveien og bomringene?

Elveparken skal bygges i Sandnes sentrum, og Bussveien går gjennom området.

— Det er bra at Bussveien blir planlagt og bygget! Vi er alltid på etterskudd i dette landet med bygging av infrastruktur. 

Når vi nå får en bussvei med kapasitet for fremtiden, må vi se positivt på det. Vi får forutsigbare premisser for alle aktører inkludert eiendomsutviklere. Bussveien legger og sterke føringer for politikerne til å stimulere til vedtatt utvikling langs traséene, sier Arnvid Nordstrand som er regionleder for Selvaag bolig Rogaland AS. Han holdt i mai et innlegg under Næringsforeningen sitt møte om Bussveien i Sandnes.

Nordstrand forteller at Selvaag bolig alltid tar hensyn til lokale forhold når nye byggeprosjekt blir vurdert, men et godt kollektivtilbud er en viktig parameter.

park%20sentral

Elveparken

Stiger i verdi
– Vi vet at eiendommer i nærheten av sentrale knutepunkt for transport normalt stiger i verdi. Jeg antar at en bomring vil stimulere til vekst inn forbi ringen. Det blir mer attraktivt å bo og ha kontor i sentrum. I Elveparken legger vi opp til bolig og næring 50/50. For en byplanlegger er det viktig å finne den riktige balansen mellom bolig og næring i tettstedene. Da skapes levende miljøer over døgnet.

— Bussveien og bomringene vil øke utnyttelsen av byområdene. Noen vil velge å etablere seg i sentrum og jeg tror en del virksomheter vil måtte etablere seg på utsiden av bomringen, sier Nordstrand.

Kontorbyggenes tid over?
Nordstrand tror det blir spennende å følge utviklingen i næringslivet framover. Er de store kontorbyggenes tid over? Vil dette behovet gjenoppstå? spør han.

— Hvor mange kontorbygg som blir bygget og hvor store de blir kommer an på utviklingen i etablerte firma og hvilke typer nye firma som vil etablere seg i vår region. En positiv utvikling i næringslivet stimulerer til vekst som igjen skaper behov for boliger, sier Nordstrand og kommer med en oppfordring.

— Planmyndighetene og politikerne kan legge til rette og stimulere til utbygging langs kollektivtraseene og knutepunktene gjennom overordnede planer. For eksempel gjennom revisjon av  regionalplan for Nord-Jæren som er en aktuell sak om dagen.

selvåg

Arnvid Nordstrand
Regionleder Selvaag Bolig Rogaland AS

Byggeprosjekt: Elveparken og Jåsund ved Bussveien og
Lervig Brygge med god kollektivdekning

Hvilke virksomheter har størst fordel av Bussveien

Bussveien og et køfritt kollektivtilbud er spesielt en fordel for bedrifter med mange kunder eller ansatte, og som ikke trenger et stort areal.

Bedriftene som har valgt å etablere seg der Bussveien bygges har dette til felles:

  • De ønsker en sentral beliggenhet som gjør bedriften tilgjengelig for ansatte og kunder.
  • God kollektivtilgjengelighet og gang og sykkelavstand for mange innbyggere og at kunder og ansatte slipper å stå i bilkø.
  • Det er enkelt å finne fram.
  • Ansatte ønsker å være i nærheten av sentrum og ha enkel tilgang til sentrum.

Asplan Viak har kartlagt bedrifters lokaliseringspreferanser på oppdrag fra Rogaland fylkeskommune i «eksempelsamling - gode bedriftslokaliseringer på Jæren. Kulepunktene er hentet fra denne eksempelsamlingen.

Del dette innholdet på:
Kontaktperson